آگهی مزایده فروش خودرو

آگهی مزایده فروش خودرو

شرکت سیمان لار سبزوار در نظر دارد 3 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز خود

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری

هلدینگ صنعتی سیمان لار سبزوار  برای شرکت های زیر مجموعه خود، در شهرستان سبزوار جهت

آگـهـی « منـاقصـه محدود »

آگـهـی « منـاقصـه محدود »

«باسمه تعالی» 1401قرارداد پیمانکاری استخراج معدن آهک میرعلی آگـهـي «منـاقصـه محدود» شركت سيمان لار سبزوار