از سیمان سبزوار در  نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر به عمل آمد.

از سیمان سبزوار در  نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر به عمل آمد.

از سیمان سبزوار در  نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي

دریافت تندیس «مدیر موفق ملی»

دریافت تندیس «مدیر موفق ملی»

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، سنجش سهام سیمان سبزوار از زیر مجموعه های