جواد آذر آئین

جواد آذر آئین

عضو هیئت مدیره

وحيد خالوئی پور

وحيد خالوئی پور

عضو هیئت مدیره

ميثم سليمانی جديدی

ميثم سليمانی جديدی

عضو هیات مدیره

علی امیری

علی امیری

عضو هیئت مدیره

محمدحسین مجيدی

محمدحسین مجيدی

عضو هیئت مدیره

مهندس سعید حیدری

مهندس سعید حیدری

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره

دکتر علیرضا امیر فراهانی

دکتر علیرضا امیر فراهانی

رئیس هیئت مدیره