از سیمان سبزوار در  نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر به عمل آمد.

از سیمان سبزوار در  نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر به عمل آمد.

از سیمان سبزوار در  نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي

جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار

جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار

جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار به گزارش روابط عمومی

تجلیل از رانندگان ناوگان حمل سیمان سبزوار

تجلیل از رانندگان ناوگان حمل سیمان سبزوار

تجلیل از رانندگان ناوگان حمل سیمان سبزوار به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، به

بازدید مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سیمان سبزوار

بازدید مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سیمان سبزوار

بازدید مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سیمان سبزوار به

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد طی نشستی با حضور مهندس علی امیری معاونت فنی

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد. طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و