بازدید مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سیمان سبزوار

بازدید مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سیمان سبزوار

بازدید مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سیمان سبزوار به

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد طی نشستی با حضور مهندس علی امیری معاونت فنی

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد. طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و