مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد

مدیر تولید سیمان سبزوار معرفی شد

طی نشستی با حضور مهندس علی امیری معاونت فنی مدیر عامل و مدیران کارخانه ، مدیر جدید واحد تولید سیمان سبزوار معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، مهندس فریمانه به عنوان مدیر تولید معرفی و ضمن تقدیر از خدمات آقای مهندس انصار مدیر پیشین این واحد ، ایشان به عنوان معاون مدیر کارخانه معرفی گردید.