سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.

سرپرست امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.

طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد ، سرپرست جدید امور مالی سیمان سبزوار معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، مرتضی منصور پناه به عنوان سرپرست امور مالی شرکت منصوب گردید.