آگـهـی « منـاقصـه محدود »

«باسمه تعالی»

1401قرارداد پیمانکاری استخراج معدن آهک میرعلی آگـهـي «منـاقصـه محدود»

شركت سيمان لار سبزوار در نظر دارد قرارداد پیمانکاری استخراج ، حمل ، جابجایی و دپوسازی مواد معدني(سنگ آهک) را از طریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:

 1. موضوع مناقصه:

پیمانکاری استخراج ، حمل ، جابجایی و دپو سازی مواد معدنی از محل معدن آهک میر علی به کارخانه سیمان      سبزوار به مقدار حداقل 150.000تن سالیانه.

تبصره 1: پیمانکار موظف است تناژ مورد توافق در قرارداد را استخراج و در محل سنگ شکن یا                                                                     دپو تحویل شرکت نماید. (اولویت سنگ شکن)

تبصره 2: پیمانکار موظف است قیمت استخراج را بصورت مجزا (انفجاری یا چکشی) طبق فرم آنالیز پیوست ارائه نماید.

* روش استخراج (انفجاری یا چکشی) در اختیار کارفرما می باشد که کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد.

دستگاه های مورد نیاز اجرای مناقصه:

 • حداقل سه دستگاه کاميون کمپرسی
 • یک دستگاه بیل مکانیکی برای بارگیری (حداقل معادل 220)
 • یک دستگاه بیل مجهز به چکش یا پیکور برای استخراج (حداقل معادل 220)
 1. محل اجرای موضوع مناقصه:
 • محدوده معدن آهک میرعلی کارخانه سیمان لار سبزوار در نشانی فوق.
 1. مدت اجرای موضوع مناقصه:

یکسال تمام شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد.

 1. مبلغ ، نوع و چگونگی ارائه سپرده شركت در مناقصه:

پیشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت به شرح زیر می‌توانند در مناقصه شركت نمایند:

 • مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) می‌باشد.
 • نوع تضمین و چگونگی ارائه آن: جهت شركت در مناقصه شركت كنندگان باید مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانكی غیر قابل برگشت بدون قید و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اولیه ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یك مدت ۳ ماهه دیگر كه توسط یكی از بانكهای داخلی به نام شركت سیمان لار سبزوار صادر شده باشد ارائه و یا یک فقره چک تضمین شده بانکی و یا مبلغ مزبور را نقداً به حساب شماره 0542800252541 نزد بانك سپه واریز و فیش آن را ارائه نماید.
 1. زمان و مهلت تحویل پیشنهادها:

كلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) حداكثر تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 11/12/1401 مهلت دارند تا اسناد مناقصه را كه حاوی كلیه مدارك لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در سه پاكت مجزا با درج نام مناقصه گر به دبیرخانه مرکزی شرکت سیمان لار سبزوار تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: پاكت های پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذكر به هیچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد.

 1. اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه به شرح زیر است :

 • شرایط مناقصه
 • طرح قرارداد
 • پیوست «یک» فرم آنالیز قیمت
 1. محتویات پاکت ها :
 • پاكت الف (پاكت تضمین) : باید محتوی اصل تضمین سپرده شركت در مناقصه باشد.
 • پاكت ب (اطلاعات فنی) : باید محتوی مدارك (رونوشت اسناد مالکیت) و اطلاعات فنی موضوع مناقصه باشد.
 • پاکت ج (پیشنهاد قیمت) : این پاکت صرفاً باید محتوی قیمت پیشنهادی باشد.
 1. شرایط عمومی مناقصه :
 2. موارد رد پیشنهادات : پیشنهادهایی كه به یكی از حالات زیر واصل گردند ، توسط كمیسیون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند.
 • پیشنهادهایی كه بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.
 • پیشنهادهایی كه به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند.
 • پیشنهادهایی كه فاقد تضمین شركت در مناقصه باشند.
 • پیشنهادهایی كه بصورت ناقص ارائه شده باشند. (با تشخیص كمیسیون معاملات)
 • پیشنهادهایی كه بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوند.
 • پیشنهادهایی که قیمت اعلام شده آن در پاکتی غیر از پاکت ج درج شده باشد.
 1. موارد اعاده سپرده شركت در مناقصه:
 • تضمین شرکت کننده گان در مناقصه‌كه براساس ارزیابی ‌مالی برنده نفر اول یا نفر دوم یا نفر سوم مناقصه نشده اند.
 • تضمین برنده نفر اول و نفر دوم و نفر سوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده مناقصه.
 1. موارد ضبط سپرده شركت در مناقصه:
 • سپرده شركت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی كه از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.
 • سپرده شركت در مناقصه برنده اول مناقصه در صورت ارجاع كار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در این شرایط.
 • تضمین شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وی (عندالزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد.
 • تضمین شركت در مناقصه برنده سوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وی (عندالزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد.
 1. سایر شرایط عمومی:
 • پیمانکار موظف است قبل از تکمیل فرم و ارائه نسبت به بازدید معدن اقدام نماید و از نزدیک در جریان کلیه امور معدن قرار گیرد.
 • برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد بایستی یك فقره چک بانکی قبل از انعقاد قرارداد بابت تضمین انجام تعهدات معادل 120% مبلغ كل قرارداد و در مهلت مقرر به نماینده كارفرما تسلیم نماید.
 • پرداخت مالیات و عوراض و حق بیمه تامین اجتماعی متعلقه به قرارداد بر عهده پیمانکار قرارداد بود.
 • افزایش یا كاهش ۲۵% به حجم قرارداد بر اساس اعلام نماینده كارفرما و در طول اجرای قرارداد و نهایتاً با توجه به شرایط مندرج در قرارداد قابل انجام خواهد بود.
 • به پیشنهادهای مشروط ، گنگ و ناقص كه به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات فنی و سایر شرایط مناقصه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • تمامی هزینه های دستگاه ها و سوخت آن ، اسكان در محل کارخانه ، تغذيه و…. بر عهده پيمانكار مي باشد.
 • پیشنهاد دهنده حقوقی باید مدارک معتبر خود اعم از اساسنامه ، آگهی تاسیس ، آگهی آخرین تغییرات که صاحبان امضاء مجاز در آن ذکر شده باشد، مجوز لازم برای اجرای مناقصه ، مدرک مالکیت دستگاه ها به نام شرکت متقاضی و روزمه کاری خود را ارائه دهد.
 • پیشنهاد دهنده حقیقی باید مدارک معتبر خود اعم از مدرک مثبت مالکیت دستگاه ها به نام پیشنهاد دهنده ، گواهینامه معتبر و مرتبط ، بیمه نامه معتبر دستگاه و رزومه خود را ارائه دهد.
 • قیمت پیشنهاد شده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش قیمت سوخت ، دستمزد ، نرخ برابری ارزها نسبت به یكدیگر و غیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار قرارداد نخواهد بود و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نباید در پیشنهاد قیمت لحاظ شود.
 • پیشنهاد قیمت باید برای هر تن موضوع مناقصه (استخراج ، بارگیری و حمل) بصورت عدد و حروف اعلام شود.
 1. ارجاع كار به برنده مناقصه:

شركت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد كلیه اسناد مناقصه می باشد لذا پس از ابلاغ كتبی این شركت (توسط نماینده كارفرما) به برنده مناقصه ، وی باید ظرف مدت حداكثر هفت روز كاری برای تسلیم تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله قرارداد ، تضمین شركت در مناقصه سایر شرکت کنندگان آزاد گردد در غیر اینصورت و چنانچه برنده مناقصه (به تشخیص کارفرما) از پیشنهاد خود عدول نماید و حاضر به امضاء قرارداد نباشد یا تضمین انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین شركت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.

 1. نشانی تحویل پیشنهادات و راههای ارتباطی:
 • سبزوار ، خيابان مطهری ، مطهری 10 ، ساختمان سيمان لار سبزوار ، طبقه ششم ، دبيرخانه مرکزی سيمان سبزوار.
 • صندوق پستي: 419
 • شماره تماس: 44022 – 051